Landsmøde 2023

Referat af generalforsamlingen i Landsforeningen “Vævekredsene i Danmark”.

Generalforsamlingen blev afholdt på Hørvævsmuseet på Krengerup d. 16. september 2023.

Tilstede: Bestyrelsen: Merete Stavnsbjerg, Jette Bach Nielsen, Anne Henningsen, Inger Kjærsgaard, Mona Sørensen suppl.

Afbud fra Hanne Fiil Taankvist og Ingegerd Vesterdal.


Følgende vævekredse var repræsenteret:
 * Holbo Herreds Væveforening
 * Vestjyske Vævere
 * Østjysk Tekstilkreds
 * Vævelauget Randbøldal
 * Vævekredsen Gåseøje
 * Gudenådalens Vævere
 * Østvendsyssel Vævekreds
 * Greve Væve - og Tekstilklub
 * Susålandets Vævekreds
 * Horsens Vævekreds
 * Fyns Væve -og Tekstilkreds
 * Frederiksværk Vævekreds
I alt 29 deltagere.

Velkomst ved Merete Stavnsbjerg.

  1. Valg af dirigent og referent.
       Johanne Jacobsen blev valgt til dirigent og Inger Kjærsgaard til referent.
       Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
  2. Formandens beretning:

 

Formandsberetning 2022-2023

Bestyrelsen

Bestyrelsen holdt konstituerende møde 29-10-2022 og 3 møder i 2023. Et i slutningen af marts, hvor vi mødtes hjemme hos Merete og derefter 2 on-line møder; et i slutningen af maj og et slutningen af juli.

Efter generalforsamlingen har vi knyttet Jette K. Nielsen og Kirsten Sveinbjørnsson til bestyrelsen som associerede medlemmer, da de ikke var valgt på generalforsamlingen, men gerne ville gi’ en hånd med i bestyrelsesarbejdet. Kirsten har senere trukket sig af personlige årsager. Vi har udsendt 2 nyhedsbreve i løbet af året.

 

Planlægning af Landsmøde og generalforsamling

Vi står her i dag på Hørvævsmuseet. Valget faldt på Hørvævsmuseet, da det i år har været bestyrelsen, som er arrangør af landsmødet.

 

I eftermiddag skal vi høre om Rosa Tolnov Clausens spændende arbejde ”The weaving kiosk”. Rosa har sagt ja til at fortælle om sit arbejde med projektet og hvorfor, hun er fascineret af vævning som håndværk.

 

Der vil også være en rundvisning på museet og information om tilvirkning af hør. Dyrkning af hør er mere miljøvenlig end bomuld. Hørgarner bør derfor have mere opmærksomhed og være et materiale, vi oftere vælger til vævning.

 

Nyt logo og opdatering af informationsflyer

Vi har også fornøjelsen at præsentere foreningens nye logo. På sidste generalforsamling udvidede vi foreningens navn fra Vævekredsene i Danmark til: Landsforeningen ”Vævekredsene i Danmark”. Tilføjelse af landsforeningen tydeliggør, at foreningen er landsdækkende. Med det nye navn besluttede bestyrelsen, at det skulle afspejle sig i et nyt logo. Vi har derfor med hjælp fra grafiker Steen Djervad udarbejdet et nyt logo, som vi håber I vil tage godt i mod.  

 

Vi har også fornøjelsen at præsentere vores opdaterede informationsflyer.

Anne Henningsen og Kirsten Sveinbjørnsson har stået for opdateringen, og den ligger fremme, så tag gerne nogle eksemplarer med hjem.

 

Tekstiltur til Marokko

Turen til Marokko (25.4.-3.5) blev en rigtig god oplevelse for deltagerne. Vi har fået mange positive tilkendegivelser fra deltagerne, som giver udtryk for at turen var en stor oplevelse. Da der var en betydelig venteliste, så har vi besluttet i samarbejde med Viktors farmor at udbyde turen igen i 2024. Turens indhold og udvælgelse af interessesteder er planlagt i tæt samarbejde med bestyrelsen og rejsebureauet. Men foreningen har ikke været økonomisk involveret, og turen har derfor ikke haft indvirkning på vores økonomi. Det samme gælder for turen i 2024.


FaceBook og hjemmeside

Vi har arbejdet med at gøre vores hjemmeside mere alsidig og vi har nu en oversigt over kursusudbydere, der tilbyder kurser indenfor vævning. Har I kendskab til andre udbydere, så send os lige en mail, så listen bliver så komplet som mulig.

Vi vil gerne gentage opfordringen til at bruge vores Facebook gruppe ”Fra væver til væver”, specielt når I har aktiviteter som kunne være af interesse for andre vævekredse. I har alle mulighed for at lægge op i Facebook gruppen.

 

Rapporter

Juni nummer af Tekstillaugets blad ”Rapporter” har temaet tekstile netværk, og Landsforeningen har bidraget med en artikel om foreningens opståen og arbejde gennem 20 år.  

 

Fremtid

Viktors farmor har udbudt en ny tekstiltur til Marokko, da der var stor interesse for turen i år og venteliste. Turen i år var en succes, og vi ved nu, at turen 2024 meget snart er fuldtegnet, kun 4 pladser tilbage d.7.

Som I vil se af dagsordenen, så er der 3 bestyrelsesmedlemmer som ikke modtager genvalg. Vi har derfor ikke igangsat større projekter, men vil lade det være op til den kommende bestyrelse at beslutte og iværksætte nye tiltag.

 

Frederiksværk 16-09-2023

På bestyrelsen vegne

 

Merete Stavnsbjerg, formand

 

     Beretningen blev vedtaget

3. Der var ikke forslag til vedtægtsændringer - en trykfejl.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab.

     I kassererens fravær fremlagde formanden regnskabet.
     Regnskabet blev godkendt.

5. Fremlæggelse af budget.
     Der vil komme en ekstraregning for dagen på Hørvævsmuseet.
     Budgettet blev vedtaget.

6. Fastsættelse af kontingent.
     Bestyrelsen fastholder 10kr/medlem.

7. Valg af bestyrelse.
     Forslag til bestyrelsen:
     Rikke Nielsen, Gudenådalens Vævere
     Jette Bach Nielsen genopstillede for et år.

8. Valg af suppleant.
     Mona Sørensen, Vævelauget Randbøldal, modtog genvalg.

9. Valg af intern revisor.
     Tove Møller, modtog genvalg.

10. Evt.
     En del snak om foreningens formål, da det er svært at finde nye   
     bestyrelsesmedlemmer. Der var bred enighed om, at det er vigtigt med en 
     landsdækkende paraplyorganisation, hvor medlemmerne byder ind med noget til
     bestyrelsen fremfor at forvente noget af bestyrelsen. Der er ingen bundne opgaver
     til den nye bestyrelse, men et idekatalog findes.
     Der var også en opfordring til, at de udsendte nyhedsbreve bliver formidlet i de
     enkelte vævekredse.
     Der var forslag om, at foreningen skulle tænke i mere digitale baner.

     Merete redegjorde for foreningens nye logo.
     Udgangspunktet og overvejelser var navneskiftet fra Vævekredsene i Danmark til
     Landsforeningen Vævekredsene i Danmark, forskellige designkriterier såsom
     mere fængende visuelt udtryk, indbyggede elementer af vævning, skalerbart samt
     trykvenligt.
     Det nye logo vil blive brugt fremadrettet.

Næste års landsmøde afholdes af Vævelauget Randbøldal. Tidspunktet bliver offenliggjort
på et senere tidspunkt.

Landsmødet blev fortsat med foredrag af væver Rosa Tolnov Clausen, en orientering fra de enkelte vævekredse samt en rundvisning på Hørvævsmuseet.