Landsmødet 2015

Referat fra Generalforsamlingen 2015 i Vævekredsene i Danmark


Landsmødet 2015 og foreningens generalforsamling afholdtes lørdag den 26. september i Greve Borgerhus, hvor Greve Væve- og tekstilklub var vært ved arrangement Annie Høy bød velkommen på vegne af Greve Væve- og tekstilklub.


Kirsten Ørsted, formand præsenterede bestyrelsen, sekretær Merete Stavnsbjerg fra Holbo Herreds Væverforening, kasserer Lise Andersen fra Østjysk Tekstilkreds, bestyrelsesmedlem Elin Matthiesen fra Gåseøjet, bestyrelsesmedlem Henriette Guld fra Sydvestjysk Vævekreds. Elin og Henriette var ikke tilstede ved Landsmødet.


Pkt. 1. Valg af dirigent og referent.

Kirsten Ørsted bød velkommen og forestod valget. Eli Berg Pedersen Greve Væve-og Tekstilklub valgtes til dirigent og Merete Stavnsbjerg referent.


Pkt. 2. Formandens beretning:

Bestyrelsen har haft 3 møder siden Landsmødet sidste år. I november holdt vi møde hos Lise i Århus. Vi konstituerede os som følger: Lise fortsatte som kasserer (heldigvis), Merete som sekretær og jeg som formand. Næste møde i marts var også i Århus og sidste møde i august hos mig i Assens. På alle 3 tre møder har vi haft faste punkter:

Økonomi, Tekstile Højskoledage, planlægning af landsmødet og hjemmesiden.

Økonomien tager vi under pkt. 3, så det kommer vi til.

Planlægningen af Tekstile Højskoledage på Rødding Højskole fra d.19.-21.8.2016 skrider raskt fremad. Vi har på nuværende tilsagn fra en del workshops- og standeholdere og vi har søgt forskellige fonde om tilskud, så det kører derudaf. Vi har flyers med som i bedes tage med hjem og dele ud af. Selve programmet kommer senere.

Planlægningen af Landsmødet hviler i høj grad på den vævekreds som afholder landmødet, så tak til Greve Væve- tekstilklub for jeres store arbejde med at arrangere dette års landsmøde. Mht til vores hjemmeside, som vi jo har haft en del problemer med, kan jeg fortælle at Merete har kontakt med FORAs mand - Peter -som er specialist i at opbygge hjemmesider til foreninger som vores, og der arbejdes på højtryk med at få en op at køre optimalt.

Til sidst tak til bestyrelse for arbejdet i det forløbne år. Det har været et turbulent år og som i kan se under valg til bestyrelsen, har to af medlemmer ikke kunnet genopstille til bestyrelsen, så jeg vil her opfordre jer til, at tænke på, om det ikke var noget for nogle af jer at komme med i bestyrelsen. Som nyt medlem -og jeg tror også jeg kan tale for Merete, har det været spændende og udfordrende, og der venter en stor opgave for os i 2016 med afholdelse af Tekstil Højskoledage, og så har vi det rigtigt hyggeligt til møderne.

Tak

Beretningen blev godkendt


Pkt.3 . Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014.

Lise oplyste, at foreningen har en god økonomi. Målet er, at alle arrangementer skal hvile i sig selv uden at have overskud. I år har vi et lille underskud på 3171,20 kr. Vi planlægger, så de lige akkurat løber rundt. Fondspengene er vores garanti for, at vi kan dække et evt. underskud.

Bestyrelsesmøderne dækkes af de 5 kr., kredsene betaler ind pr. medlem.

Bestyrelsens politik er, at vores formue, baseret på tilskuddet fra disse fonde, bruges til at starte trykning af flyers, annoncer og kataloger i god tid inden Tekstile Højskoledage. Vi er i gang med at søge fondene.

.

Regnskabet for 2014 blev godkendt.


Fremlæggelse af budget for 2015/16.

Vores regnskabsår løber fra 1. januar til 1. januar. Det budget, der fremlægges, er derfor for 2015 som vi er midt i, samtidigt med at det afspejler, hvordan bestyrelsen vil arbejde i 2015. Bestyrelsens aktivitetsniveau øges hen i mod de Tekstile Højskoledage.

Bestyrelsen opfordrer kredsene til at indbetale de frivillige bidrag.

Kontingentet til FORA skal også betales hvert år. Vi bruger FORA til hjælp til hjemmesiden og betaling til foredragsholderne og workshopholderne på de Tekstile Højskoledage.


Budgettet for 2015/2016 blev godkendt


Pkt. 4  Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring

Netops navneændring til FORA betyder at §2 i Foreningens vedtægter skal tilrettes, således at Vævekredsene er medlem hos FORA og ikke som tidligere Netop.


Tilretningen af § 2 blev godkendt


Pkt. 5. Valg til bestyrelsen.

Elin og Henriette genopstiller ikke og derfor skulle vælges 2 nye medlemmer til bestyrelsen.

Kirsten Ahlquist fra Vævelauget Randbøldal blev valgt. Ingegerd Vesterdal fra

Birkerød Vævestue og  Irene Friberg fra Frederiksværk Vævekreds har efterfølgende tilkendegivet at gerne at deltage i bestyrelsesarbejdet


Kirsten takkede Elin og Henriette for tiden i bestyrelsen.


Pkt. 6. Valg af intern revisor.

Kirsten Møller blev genvalgt.


Pkt. 7. Information fra de deltagende vævegrupper.

De deltagende Væve-og tekstilkredse præsenterede kort om deres aktiviteter.

Væv, strik, filt m.  Et gennemgående træk er den gode erfaringsudveksling og inspiration til håndarbejde, der finder sted ved møder landet over


Pkt. 8. Evt.


Næste Landsmøde og generalforsamling afholdes i forbindelse med de Tekstile Højskoledage på Rødding Højskole.


Rigtig mange tak til Greve Væve-og Tekstilklub for værtsskabet og det fine arrangement i Greve Borgerhus.