Vedtægter

Vedtægter for foreningen Vævekredsene i Danmark

 

 

§ 1 Foreningens navn er Vævekredsene i Danmark

 

§ 2 Foreningen er medlem af FORA – netværk for oplysning. Foreningen har tilknytning til Dansk Tekstillaug.

 

§ 3 Foreningens formål er at varetage diverse arrangementer i forbindelse med synliggørelse af de tekstile fag og deres muligheder. Vi ønsker at gøre opmærksom på de mange muligheder der findes, når man beskæftiger sig med fibre og omsætter dem til kunsthåndværk eller til eget design til beklædning eller hjemmets indretning.

 

§ 4 Formålet søges opnået gennem: En bred vifte af tilbud indenfor det tekstile område. Herunder foredrag, workshops, messer, udstillinger, turarrangementer i Danmark, besøg hos vævekredse samt værkstedsbesøg..

 

§ 5

Vævekredsene i Danmark er for alle med tilknytning til en vævekreds, der kan bestå af få eller flere, der interesserer sig for vævning eller anden tekstil virksomhed.

 

§ 6 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert efterår i forbindelse med Vævekredsenes årlige Landsmøde. Stemmeberettigede er landsmødedeltagerne (2 fra hver vævekreds). Indkaldelsen skal ske skriftligt (mail til vævekredsenes oplyste kontaktperson) med 4 ugers varsel og med dagsorden indeholdende mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

4. Valg af bestyrelse.

5. Valg af intern revisor

6. Evt.

 

§ 7 Stk. 1. Bestyrelsen varetager foreningens løbende forretninger.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, 5 valgt på foreningens årlige generalforsamling 3 vælges i lige år og 2 i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Foreningen forpligtes ved underskrift af formand og kasserer. For lovligt indgåede forpligtelser hæfter foreningen, mens der ikke påhviler medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

§ 8 Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens regnskab revideres af generalforsamlingens valgte revisor.

 

§ 9 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske når mindst 1/4 af vævekredsene ønsker det. Generalforsamlingen skal finde sted senest 14 dage efter anmodningens fremsættelse.